Vaša #1 kombi rešitev

Splošni pogoji za najem kombija

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in veljajo za vsa razmerja, v katera vstopa družba Nomad 2000 d.o.o. v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik).

2. člen

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o najemu vozil. Nomad 2000 d.o.o. in najemnik potrdita veljavnost teh pogojev s podpisom pogodbe o najemu vozila, s podpisom pa stranki izjavljata, da sta v celoti seznanjena z vsebino splošnih pogojev in jih sprejemata.

3. člen

Izraz »vozilo« ali »motorno vozilo« pomeni osebno, tovorno ali kakršnokoli drugo vozilo, ki je predmet najema in je izročeno najemniku za dogovorjeno obdobje.

4. člen

Izraz »škoda« pomeni vsakršno nastalo škodo na ali v vozilu (vključno s stekli, žarometi, ogledali, ključi, dokumenti, opremo, ipd.)

2. UPRAVLJANJE IN UPORABA VOZILA

1. člen

Vozilo, najeto po pogodbi, katere sestavni del so splošni pogoji poslovanja smejo voziti ali upravljati:

 • osebe, stare 21 ali več let, ki imajo vozniško dovoljenje vsaj tri leta in so navedene v najemni pogodbi;
 • osebe, ki so v najemni pogodbi vpisane kot osebe pooblaščene za vožnjo oz. upravljanje z vozilom.

2. člen

Pogoja iz prejšnjega odstavka morata biti izpolnjena hkrati.

3. člen

Vozilo, ki je predmet najema se ne sme uporabiti ali upravljati:

 • za udeležbo na avtomobilističnih, športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih; za potisk ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta, če to ni v naprej dogovorjeno; za dejavnost avto šole;
 • za prevažanje večjega števila potnikov, kot je navedeno v prometnem dovoljenju vozila;
 • za prevoz tovora, ki presega največjo dovoljeno maso vozila, ki je navedena v homologacijskem listu; oz. se mora najemnik pred samim najemom pozanimati kakšno težo lahko pelje v določenem najetem vozilu (predhodno sporoči težo tovora).
 • za prevoz vnetljivih, strupenih ali drugi nevarnih snovi in razsutega tovora;
 • za storitev kaznivega dejanja, ki je uradno pregonljivo; za nadaljnjo oddajo v podnajem;
 • v primeru, ko vozilo ni tehnično brezhibno ali v voznem stanju, pa najemnik za to ve;
 • s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih substanc, ki bi lahko vplivale na sposobnosti za vožnjo (npr. pomirjevala, uspavala ipd.);
 • s strani oseb, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja ali pa je le to ponarejeno
 • s strani oseb, ki v najemno pogodbo niso vpisane in navedene
 • izven cest I., II. ali III. reda; v nasprotju s cestno-prometnimi predpisi države, na ozemlju države kjer se vozilo nahaja;
 • v nasprotju z namenom uporabe vozila, opisanim v najemni pogodbi med Nomad 2000 d.o.o. in najemnikom.
 

V najetem vozilu je prepovedano kajenje, polivanje z pijačo ter smetenje z hrano! V primeru nespoštovanja te določbe se najemniku zaračuna strošek v višini kemičnega čiščenja po veljavnem ceniku in morebitni stroški notranjih poškodb vozila (npr. ožganine, madeži, ipd.).

3. CENA, REZERVACIJE, PLAČILA IN GOSPODARNO RAVNANJE Z VOZILOM

1. člen

Osnova za obračun so cene, navedene v ceniku, ki veljajo v času začetka najema vozila.

2. člen

Cene vključujejo DDV.

3. člen

(Rezervacija)

Poslovno sodelovanje med najemodajalcem in najemnikom se šteje za sklenjeno v tistem trenutku, ko najemodajalec prejme plačilo za storitev na osnovi posredovane ponudbe oziroma predračuna. Najemnik s plačilom akontacije ali predračuna sprejema splošne pogoje poslovanja. Rezervacija vozila je potrjena z vplačilom akontacije. Akontacijo najema v višini najema vozila vplačnik poravna osebno ali preko TRR-ja. Hkrati mora najemnik sporočiti preko telefona in v pisni obliki (preko SMS sporočila ali po elektronski pošti) svoje podatke (ime in priimek najemnika, naslov, naziv firme, davčno številko, kontaktno osebo, kontaktni telefon, kontaktno elektronsko pošto, dodatne podrobnosti najema).

Stranka mora ob prevzemu vozila s seboj prinesti veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje. Ob sklenitvi pogodbe najemnik garantira za veljavnost in istovetnost vseh predloženih dokumentov: V primeru, da dokumenti niso veljavni ali ponarejeni je najemnik odgovoren tako kazensko kot odškodninsko, in se mu zaračunajo vsi stroški, ki so nastali zaradi njegove malomarnosti ali lažne predložitve dokumentov.

Pravne osebe lahko vozilo prevzamejo po plačanem predračunu, predložiti pa morajo tudi naročilnico s specifikacijo “najema vozila” in navedenim obdobjem najema. Z naročilnico so kriti morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali poleg osnovne najemnine plačane po predračunu. Brez izpolnjenih navedenih pogojev, najem ni možen.

Cena je določena glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in drugih okoliščin, razvidnih iz najemne pogodbe. V kolikor je v pogodbi o najemu ni posebej dogovorjen odlog plačila, je rok plačila 8 dni po vračilu vozila. V primeru zamude se zaračunajo zakonske zamudne obresti in administrativni stroški v višini 30 EUR + ddv.

4. člen

(Odpoved rezervacije)

Najemnik lahko kadarkoli stornira rezervacijo, vendar vse nastale stroške krije sam – vključno z administrativnimi stroški 30 EUR + DDV na rezervacijo. Pravico do odpovedi lahko uveljavlja pismeno po pošti ter elektronski pošti ali na sedežu podjetja Nomad 2000 d.o.o. in sicer obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved rezervacije ne upošteva. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi. Pogoji odpovedi rezervacije veljajo enako tudi za vse poslane naročilnice oziroma za vsa naročila, ki so tako ali drugače pismeno potrjena.

V tem primeru ima Nomad 2000 d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil pisno ali elektronsko verzijo odpovedi:

 • za odpoved od 30 do 14 dni pred najemom – brez stroškov stornacije;
 • za odpoved od 13 dni in do 8 dni pred najemom – 30 % cene vrednosti najema;
 • za odpoved 7 dni do 49 ur pred najemom – 50 % cene celotne vrednosti najema;
 • za odpoved manj kot 48 ur pred najemom – 100 % cene celotne vrednosti najema

5. člen

(Plačila)

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek za najem vozila na mestu predaje vozila oziroma v dogovorjenem roku. V primeru, da najemnik tega ne stori, s tem izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, prištejejo pa se zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil, izterjanih po dogovorjenem roku, se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine. Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh pravic in obveznosti in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh naslovov morebiti nastali. Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

6. člen

(Gospodarno ravnanje z vozilom in varščina)

Pri prevzemu vozila je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi varščino za gospodarno ravnanje z vozilom. Znesek varščine določi najemodajalec, glede na tip in starost vozila, dolžine najema, ipd. Razpon višine varščine znaša od 100 (sto) evrov do 1500 (tisoč petsto) evrov. Varščina se položi v gotovini, s kreditno kartico ali na predračun. Najemnik se zavezuje, da povrne najemodajalcu izgubo bonusa in vse stroške, ki bi nastali zaradi najemnikove malomarnosti in nespoštovanja »Splošnih pogojev najema«.

V primeru izgube dohodka zaradi najemnikove malomarnosti, najemodajalec zadrži varščino v višini celotne škode, ki je nastala. V primeru, da je nastala škoda višja kot varščina, se najemnik zavezuje, da bo plačal razliko do zneska škode, ki jo je povzročil takoj, ko mu najemodajalec sporoči višino škode, skupaj z administrativnimi in ostalimi stroški, ki so nastali kot posledica malomarnega in neodgovornega ravnanja najemnika. Vključno z odsotnostjo vozila za čas popravila po veljavnem ceniku o najemu vozil in stroške povezane s tem (administracija, potni stroški – dostava in odvoz vozila, nabava materiala in ostali povezani stroški.) 

Varščina se vrne le ob pravočasni vrnitvi nepoškodovanega vozila.
V primeru, da je vozilo vrnjeno prepozno ali pa, da je umazano, zaleteno ali kako drugače poškodovano, ali če količina goriva v rezervoarju ni zadostna, najemodajalec varščino zadrži in sicer v višini stroškov ali izgube dohodka oziroma po splošnih pogojih.
V tem primeru najemodajalec najemniku naknadno tudi zaračuna vse stroške, ki bi nastali kot posledica kršenja splošnih pogojev.

7. člen

Ob izdaji najetega vozila lahko Nomad 2000 d.o.o. od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici, za zavarovanje plačila najema vozila. S predložitvijo kreditne kartice se najemnik strinja s plačilom in bremenitvijo predložene kreditne kartice.

4. NAJEM

1. člen

S podpisom te pogodbe in prevzemom vozila najemnik v nobenem primeru ne postane lastnik vozila ali pridobi katerokoli drugo pravico na vozilu. Obračunska enota najema je en dan (24 ur), ki se po predhodnem dogovoru lahko tudi skrajša. Temu primerno pa najemodajalec prilagodi ceno, po svoji lastni presoji. Najemnik se obveže, da bo vozilo prevzel ob dogovorjeni uri. V kolikor najemnik ne prevzame vozila v dogovorjenem terminu, se mu 24 urni najem obračuna od dogovorjene ure prevzema. Najemnik se obveže, da bo vozilo prevzel ob dogovorjeni uri. Če najemnik zamudi s prevzemom vozila manj kot 120 minut, se čas najema skrajša za čas zamude. V primeru, ko najemnik zamuja s prevzemom vozila več kot 120 minut od dogovorjene ure prevzema, so izpolnjeni pogoji za storniranje rezervacije, najemniku pa se obračuna, kot da je vozilo najel.

2. člen

(Podaljšanje in vračilo)

V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe o tem pisno obvestiti najemodajalca ter pridobiti njegovo pisno soglasje. Podaljšanje se izvrši v poslovalnici podjetja Nomad 2000 d.o.o. ali v pisni obliki preko elektronske pošte. V primeru, da najemnik po preteku najemne pogodbe vozila ne vrne v skladu z dogovorom v pogodbi o najemu in/ali najema vozila pravočasno ne podaljša, oziroma podjetju Nomad 2000 d.o.o. pravočasno ne sporoči zadržka vračila vozila, je Nomad 2000 d.o.o. upravičen najemniku vozilo odvzeti in na njem vzpostaviti posest. Najemnik se tako odpoveduje posestni pravici na vozilu in se hkrati odpoveduje uveljavljanju zahtevka iz naslova posestnega varstva in morebitnega odškodninskega zahtevka iz istega naslova.

V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema; za tem se vsaka dodatna ura (do maksimalno 120 minut) obračuna v višini 1/2 dnevnega najema po veljavnem ceniku. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema za več kot 120 minut in o tem najemodajalca ni obvestil, se smatra, da si je uporabnik protipravno prisvojil vozilo in ga je najemodajalec dolžan prijaviti tožilstvu. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema za več kot 120 minut in za manj kot 24 ur, se najemniku obračuna najemnina po tarifi za zamujen dan po veljavnem ceniku. Zamujeni dnevi se obračunavajo dvojno po ceniku za posamezen dan najema. Oseba, ki prevzame vozilo ali samo podaljša pogodbo, s tem postane osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, podjetjem ali organizacijo, v imenu katere je vozilo prevzela. V primeru, da najemnik krši katerikoli člen iz te pogodbe, se mu vozilo takoj vzame.

3. člen

Najemnik se s podpisom pogodbe strinja, da Nomad 2000 d.o.o. hrani fotokopijo najemnikovega vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta.

4. člen

Najeto vozilo je ves čas last Nomad 2000 d.o.o. Vozilo se najemniku izroči v tehnično brezhibnem stanju in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko.

5. člen

Najeto vozilo se pred najemom fotografira. V primeru, da najemnik še pred prvo uporabo vozila opazi novo poškodbo na vozilu, nastalo še pred prevzemom vozila, mora le to nemudoma sporočiti podjetju Nomad 2000 d.o.o., sicer se šteje, da je bilo vozilo izdano v najem v takšnem stanju, kot je navedeno kot pred najemom.

6. člen

Najemnik odgovarja za prevzeto dokumentacijo iz prejšnjega odstavka v primeru kraje, izgube, uničenja ali poškodovanja dokumentov. Stroški izdelave novih dokumentov bremenijo najemnika.

7. člen

Najemnik je dolžan vrniti najeto vozilo na sedež podjetja Nomad 2000 d.o.o., z dnem izteka pogodbe o najemu, ob času in na kraju določenem v najemni pogodbi.

8. člen

Najemnik se zaveže vrniti vozilo v takšnem stanju, kot ga je prejel, odštevajoč redno obrabo ob normalni uporabi. Najemnik v popolnosti odgovarja za povzročeno škodo tudi v primeru, da je le-ta bila povzročena s strani pooblaščenca in/ali tretje, nepooblaščene osebe, ki je upravljala z vozilom v času trajanja najemne pogodbe.

9. člen

Najemnik odgovarja za vse poškodbe v notranjosti vozila in morebitne ostale poškodbe.

10. člen

V primeru okvare, nesreče, nenavadnem zvoku zavor ali motorja nemudoma in takoj kontaktirati najemodajalca na telefonsko številko podjetja Nomad 2000 d.o.o (tel. št. 00386 51 313 729).

Najemnik takoj varno ustavi vozilo in kontaktira telefonsko najemodajalca. V primeru, da ga ne dobi na telefon takoj, ne nadaljuje vožnje ampak pošlje SMS sporočilo oziroma e-mail ter čaka na povratni klic.
Vožnje pa v nobenem primeru ne nadaljuje, brez pismenega soglasja najemodajalca.
V primeru, da ne upošteva navodil, je v nadaljevanju odgovoren za vso nastalo škodo in stroške povezane z obdelavo in sanacijo le te.
Vključno z odsotnostjo vozila za čas popravila po veljavnem ceniku in stroške povezane s tem (administracija, dostava in odvoz vozila, nabava materiala in ostali povezani stroški.)

11. člen

Najemnik mora zagotoviti varno pritrditev tovora, tako da ne pride do notranjih poškodb tovornega prostora vozila.

12. člen

V zimskem času najemnik poskrbi za odstanitev snega iz vozila (stekla, strehe, ipd.) preden prične z vožnjo. 

13. člen

Vozilo je opremljeno z vsemi potrebnimi dokumenti (dokumenti o vozilu, registrske tablice in ključi) za katere najemnik v času najema polno odgovarja. Dokumenti o vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem oz. zapuščenem vozilu. Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjenega. Ob izgubi zgoraj omenjenih predmetov je potrebno nemudoma obvestiti najemodajalca. Za izgubljene predmete vam bo najemodajalec zaračunal stroške po veljavnem ceniku skupaj z administrativnimi, potnimi in ostalimi stroški, ki so nastali pri tem.

14. člen

Odgovornost najemnika se konča, ko vozilo pregleda predstavnik podjetja Nomad 2000 d.o.o.

15. člen

(Kazni in globe v času najema)

Najemnik odgovarja za vsa plačila, kazni in globe, ki so naslovljene na Nomad 2000 d.o.o. v času veljavnosti najemnega obdobja.

V ceno najema vozila je vključena le slovenska vinjeta. Ostale cestnine, tuneli, EKO takse in  nalepke ter ostale takse in pristojbine, ki so predpisane v Sloveniji ali v kateri koli drugi državi kamor najemnik potuje, so izključno strošek in odgovornost najemnika; ta mora sam predhodno preveriti kakšne omejitve in cestno prometni predpisi ali druga določila veljajo v državi, komor se odpravlja.
Najemodajalec ni dolžan preverjati zakonov, omejitev ter ostalih predpisov v državah kamor najemnik potuje, saj le ta nudi izključno in samo storitev najema vozila.
V primeru, da najemnik ne poskrbi za plačilo potrebnih cestnin, dajatev, EKO nalepk in ostalih pristojbin v celotnem obsegu, je posledično sam odgovoren za kazni, administrativne stroške, vključno s kaznijo, ki bi jo najemodajalec zaradi njegove neodgovornosti in malomarnosti prejelo na svoje ime.

Prav tako najemnik odgovarja za veljavnost in istovetnost dokumentov, ki jih predloži ob najemu vozila, saj najemodajalec nima vpogleda v kazenske in ostale postopke in evidence.
V primeru, da policija in ostali organi pregona ugotovijo, da je vozil najeto vozilo z neveljavnimi dokumenti, najemnik krije vse stroške, ki so povezani z postopkom.
Vključno z odsotnostjo vozila za čas odtujitve po veljavnem ceniku in stroške povezane s tem (administracija, dostava in odvoz vozila, nabava materiala in ostali povezani stroški.)

Zaradi neupoštevanja splošnih pogojev, najemodajalec najemniku zaračuna administrativne stroške v višini 30 EUR + ddv za prvo uro opravljenega administrativnega dela in hkrati 30 EUR + ddv za vsako nadaljnjo uro administrativnega dela.
V primeru, da mora podjetje najeti pravno pisarno ali kakšnega drugega izvedenca, je najemnik dolžan povrniti stroške tudi le tega

Najemnik je seznanjen, da bodo njegovi podatki posredovani policiji in drugim pristojnim organom na podlagi njihovega zahtevka.

16. člen

(Potrebne licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu)

Ob najemu vozila podjetje Nomad 2000 d.o.o. ne zagotavlja in ne odgovarja za  »Licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu« v vozilih, razen , če je z najemnikom v naprej po mailu, ni dogovorjeno, da določeno vozilo to licenco poseduje.

V primeru, da najemnika ustavi kontrolni organ ali policija, se razume, da je prevoz brez odgovarjajočih licenc opravljal na lastno odgovornost, saj je bil z podpisom pogodbe seznanjen z splošnimi pogoji najema, v katerih je jasno napisano, da vozila nimajo licence, če pred tem iz strani najemodajalca ni pismeno potrjeno, da dotično vozilo licenco poseduje. To tudi pomeni, da najemodajalcu, vezano na posamezno povpraševanje in namen le tega (to vključuje tako sam tovor kot relacijo najema), ni potrebno preverjati zakonodaje in zakonov o cestnem prometu, kaj ti določajo in zahtevajo. Ampak se razume, da se mora najemnik pred samim najemom sam pozanimati, kaj zakon o cestnem prometu določa in zahteva od najemnika oziroma upravljalca vozila.

V primeru, da policija in ostali organi ugotovijo, da je vozil najeto vozilo z neveljavnimi dokumenti, najemnik krije vse stroške, ki so povezani z postopkom.

Vključno z odsotnostjo vozila za čas odtujitve po veljavnem ceniku in stroške povezane s tem (administracija, dostava in odvoz vozila, nabava materiala in ostali povezani stroški.)

Spodaj na linku je povezava, kako zakon o prevozih v cestnem prometu določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona – povezava spodaj: https://www.gzs.si/skupne_naloge/javna_pooblastila/vsebina/Licence-za-opravljanje-prevozov-v-cestnem-prometu

5. VZDRŽEVANJE IN OKVARE

1. člen

V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo takoj o tem obvestil najemodajalca 4. točka 10 člen, ta mu bo na osnovi informacij posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih oziroma tudi na drugih servisih pod pogojem, da se najemodajalec strinja in je pisno obveščen, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca, bo v celoti poravnal najemnik. Najemnik nima pravice zahtevati zamenjave vozila ali nadomestila za prevoz ali za druge stroške, ki bi nastali v času najema zaradi okvare ali prometne nezgode.

2. člen

Najemnik je dolžan ves čas najema vozila zanj skrbeti kot dober gospodar (redni pregledi stanja olja v motorju, hladilne tekočine, zavorne tekočine, zračnega tlaka v zračnicah ter pogonskega goriva, ipd.).

3. člen

Najemnik je odgovoren za povzročitev škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določb te točke splošnih pogojev. Najemnik je tako dolžan povrniti podjetju Nomad 2000 d.o.o. vso nastalo škodo ter morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne dejavnosti z dotičnim vozilom.

4. člen

Nomad 2000 d.o.o. se zavezuje, da bo najemniku v najkrajšem možnem času nudil pomoč v primeru mehanskih težav, okvar in poškodb na vozilu, zaradi česar bi bilo takšno vozilo nevozno, razen če je najemnik vozilo uporabljal v nasprotju s tretjim odstavkom druge točke teh pogojev oziroma se ni držal ostalih splošnih pogojev ali, da ni vozila uporabljal kot dober gospodar. 

6. NEZGODE

1. člen

V primeru prometne nesreče z najetim vozilom je najemnik dolžan ščititi interese podjetja Nomad 2000 d.o.o. in zavarovalnice, pri kateri je najeto vozilo zavarovano. Prav tako je najemnik dolžan o nezgodi nemudoma v pisni obliki in preko telefona obvestiti Nomad 2000 d.o.o.

2. člen

V primeru nespoštovanja določb te točke splošnih pogojev je najemnik sam odgovoren za vso škodo ter morebitni izgubljeni dobiček, ki bi nastala podjetju Nomad 2000 d.o.o.

3. člen

(Obveznosti najemnika v primeru nezgode)

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice s tem, da:

 • bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil;
 • ne bo priznal krivde tretjim osebam;
 • v pisni obliki obvestil najemodajalca (npr. po elektronski pošti) in pokliče najemodajalčevo poslovalnico na telefon 00386 51 313 729 in jo obvesti o škodi, tudi če je ta neznatna;
 • fotografiral poškodovano vozilo in kraj dogodka ter fotografije posredoval na najemodajalčev elektronski naslov;
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne bo zavaroval in umaknil na varno;
 • bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical ter počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč;
 • bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil najemodajalcu. 

V takšnem primeru najemodajalec tudi nima nobenih obveznosti do najemnika (niti nadomestnega vozila, niti za brezplačen prevoz z mesta nezgode, niti zamenjave vozila ali kakršnokoli drugega nadomestila).

Če je najemnik izpolnil vsa določila in pogoje te pogodbe, je njegova odgovornost za direktno ali nesrečno izgubo na vozilu omejena na max. znesek v višini 1.500,00 €. Izjema je dokup Carefree paketa (določen s šestim in sedmim odstavkom devete točke teh pogojev).

4. člen

V primeru prometne nezgode, v kateri se ugotovi, da je najemnik vozila sam kriv za nezgodo, pa ni postopal po splošnih pogojih, ali pa, da je prišlo do okvare zaradi negospodarnega in neodgovornega ravnanja z vozilom oziroma poškodbe ali okvare vozila povzročene iz strani najemnika zaradi malomarnosti (mehanskega poškodovanja vozila zaradi nevestnega ravnanja, počena guma, poškodbe ogledal, poškodovanja podvozja, razbitega stekla in podobnega)  je najemnik dolžan poravnati vse stroške nastale zaradi škode na vozilu, motorju ali podvozju.

Pod to se razumevajo tudi stroški  avto vleke, v primeru, da je le ta potrebna zaradi odvoza vozila in tudi vse ostale stroške, ki nastanejo v tem primeru (odvoz vozila, mehanični stroški, odsotnost vozila, administracija, vsaka ura reševanja 30 € + DDV).

Ti stroški niso vključeni v max znesek 1500,00 €, saj je najemnik kršil splošne pogoje. V tem primeru najemniku tudi ne pripada nadomestni avto ali kakršna koli odškodnina zaradi odsotnosti vozila oziroma zaradi tega, ker ne more več upravljati z vozilom. V primeru, da najemniku najemodajalec zagotovi nadomestno vozilo, se to tudi zaračuna z vsemi dodanimi stroški, ki so povezani z dostavo vozila vključno z administracijo. Podjetje Nomad 2000 d.o.o. pa ne zagotavlja prevoza oseb ali tovora zaradi zgoraj napisanega
Prav tako podjetje Nomad 2000 d.o.o. ne zagotavljana prelaganja tovora v drugo vozilo in stroške povezane s tem.

5. člen

Najemnik je odgovoren za vso nastalo škodo na vozilu (parkirišče, razbito steklo, … ) dokler ni dokazana tuja krivda oziroma krivda tretje osebe in podjetje Nomad 2000 d.o.o. ne prejme izplačila odškodnine od tretje osebe oziroma je zadeva zaključena v prid podjetja Nomad 2000 d.o.o. (do takrat se tudi zadrži varščina).

7. GORIVO IN KILOMETRINA

1. člen

Cena goriva ni vključena v ceno najema.

2. člen

Število prevoženih kilometrov v času trajanja najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodbe pečata oz. kilometrskega števca obvestil poslovalnico najemodajalca, od katere bo dobil vsa potrebna navodila. Predstavnik podjetja Nomad 2000 d.o.o. skupaj z najemnikom odčitata stanje goriva pred oddajo vozila. Najemnik je dolžan ob koncu najema vozilo vrniti z istim stanjem, kot je prejel na dan najema.

3. člen

V kolikor se vozilo ob koncu najema vrne z manjšo količino goriva kot ob izročitvi, najemnika bremeni strošek manjkajočega goriva (po veljavnem ceniku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije z uredbo) in strošek polnjenja v vrednosti 25,00 EUR z DDV (petindvajset evrov).

4. člen

V primeru okvare števca kilometrov je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti Nomad 2000 d.o.o. V kolikor najemnik tega ne stori, se mu obračunajo kilometri v pavšalnem dnevnem seštevku iz prejšnjega odstavka.

8. ZAVAROVANJE VOZIL IN ODGOVORNOST NAJEMNIKA

1. člen

Najemodajalec nudi najemniku kritje iz odgovornosti v smislu določb in pogojev o odgovornosti, katere določbe pogojev in izjeme vsebuje ta pogodba: za kritje škod prometne nesreče ali okvar, z izjemo okvar, ki izhajajo iz ene ali več omejitev v 2. točki te pogodbe in poškodb avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev ter poškodb na podvozju vozila zaradi nasedlega avtomobila, gredo v breme najemnika. Najemnik, ki je zavarovan z omejeno polico, se s podpisom te pogodbe zavezuje, da se bo ravnal po njenih določbah in pogojih.

2. člen

Ne glede na sklenjena zavarovanja posameznih vozil, je najemnik dolžan povrniti Nomad 2000 d.o.o. vsako morebitno škodo na vozilu, ki je predmet najemne pogodbe v naslednjih primerih:

 • poškodbe znotraj vozila, poškodbe brisalcev, radijske antene in drugih pritiklin (npr. ogledala);
 • poškodbe podvozja vozila, poškodbe pnevmatik in koles;
 • škoda, ki je nastala zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih substanc in zdravil, pri katerih se upravljanje z vozilom odsvetuje;
 • če povzroči škodo naklepno ali iz malomarnosti;
 • če pobegne iz kraja nezgode ali krši svoje obveznosti;
 • če nastane škoda zaradi nespoštovanja določb 2. točke teh splošnih pogojev;
 • v primeru vožnje po poplavljeni cesti;
 • ko ni imel veljavne pogodbe oziroma veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • škodo, ki bi nastala v primeru kraje avtoradia ali mehanske poškodbe le tega;
 • v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izvzeti.

3. člen

Najemnik v primerih določenih v prejšnjem odstavku, odgovarja z vsem svojim premoženjem.

4. člen

Za poškodbe vozila, ki se ugotovijo naknadno, si Nomad 2000 d.o.o. pridržuje pravico, da v roku 5 (petih) delovnih dni po končanem najemu, obvesti najemnika o povzročeni škodi in njegovi odgovornosti za povzročeno škodo.

5. člen

(Dodatno zavarovanje ali Carefree Collision damage waiver)

Zmanjšanje odgovornosti najemnika za škodo na vozilu iz prejšnje točke, je možno, v kolikor se najemnik odloči za dodatno zavarovanje (v nadaljevanju CDW – Collision damage waiver). Pri dodatnem zavarovanje v dnevnem znesku, določenem v zadnjem odstavku, se odgovornost najemnika zmanjša na 0,5 % odbitne franšize.

 • Dodatno zavarovanje (CDW) je možno skleniti le ob najemu vozila za več kot tri dni;
 • Najemnik plača znesek dodatnega zavarovanja ob prevzemu vozila;
 • Dodatno zavarovanje v primeru nezgode velja samo za prvo škodo. Za vsak nadaljnji škodni dogodek je najemnik polno odgovoren!
 

Možnost dodatnega zavarovanja ne krije poškodbe na pnevmatikah, platiščih, pritiklinah, strehi ali podvozju vozila in poškodbe ključev.

Cena dodatnega zavarovanja:

 • Od 3 (tri) do 5 (pet) dni – 27 € (sedemindvajset evrov) + DDV (22%) na dan;
 • Od 6 (šest)- do 10 (deset) dni – 22 € (dvaindvajset evrov) + DDV (22%) na dan;
 • +11 (enajst) dni – 18 € (osemnajst evrov) + DDV (22%) na dan.

6. člen

(Polno dodatno zavarovanje ali Carefree Plus Super collision damage waiver – SCDW)

Polno dodatno zavarovanje (v nadaljevanju SCDW – Super collision damage waiver) krije vso škodo na vozilu, ki nastane med najemom, vključno s škodo na pnevmatikah, platiščih, podvozju, steklenih površinah, škodo, povzročeno od neznane tretje osebe, in škodo, nastalo zaradi vandalizma. Zavarovanje ne krije škode v notranjosti vozila, izgube ali poškodbe ključev in/ali dokumentov, škode, nastale zaradi polnjenja vozila z napačnim gorivom, ter škode, nastale zaradi voznikove malomarnosti ali vožnje pod vplivom alkohola in/ali drog. V primeru poškodbe vozila ali nesreče mora najemnik obvezno predložiti Evropsko poročilo, poročilo o nesreči in policijsko poročilo. V primeru neveljavnega (odvzetega, začasno odvzetega, pretečenega…) vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje, najemnik odgovarja za celoten strošek škode ali kraje vozila. Cena polnega dodatnega zavarovanja znaša:

 • Od 3 (tri) do 5 (pet) dni – 60 % cene dnevnega najema na dan;
 • Od 6 (šest)- do 10 (deset) dni – 50 % dnevnega najema na dan;
 • +11 (enajst) dni – 40 % dnevnega najema na dan.

7. člen

V primeru nezgode ali poškodbe mora najemnik, ki je dokupil dodatno zavarovanje (CDW ali SCDW) izpolnjevati obveznosti navedene v 6. točki 3. člena teh pogojev. V primeru, da postopek ni izveden, kot je navedeno v tej točki, dodatno (carefree) zavarovanje ne velja.

9. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

1. člen

Nomad 2000 d.o.o. ne odgovarja za najemnikovo lastnino, ali lastnino druge osebe, ki jo je le-ta pustil v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca.

2. člen

Najemnik se s podpisom najemne pogodbe izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezano škodo.

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1. člen

Najemnik se s podpisom pogodbe o najemu strinja, da sme Nomad 2000 d.o.o.:

 • uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,
 • najemnik najemodajalcu izrecno dovoljuje posredovanje njegovih osebnih podatkov v primeru neizpolnjevanja najemnikovih obveznosti iz te pogodbe.

11. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

1. člen

Najemnik odgovarja in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakonov.

12. VOŽNJA V TUJINI

1. člen

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca oziroma mora biti v pogodbi navedena točna relacija vožnje. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan to parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži.

13. DRUGE DOLOČBE

1. člen

Najemnik v času najema odgovarja za vso dodatno opremo in pravilno delovanje le-te, navedene v najemni pogodbi in/ali izjavi o stanju vozila. Nomad 2000 d.o.o. je upravičen od najemnika zahtevati povrnitev morebitne škode na tej opremi, v kolikor bi se poškodovala v času najema vozila. V primeru kraje ali popolnega uničenja opreme lahko Nomad 2000 d.o.o. zahteva polno vrednost opreme.

2. člen

Morebitno vrednost škode iz prejšnjega odstavka si lahko Nomad 2000 d.o.o. izplača iz varščine. V kolikor je vrednost škode večja od varščine pa ima pravico od najemnika zahtevati razliko do celotne vrednosti opreme.

3. člen

Nomad 2000 d.o.o. v času najema vozila za dodatno opremo ne odgovarja, kakor tudi ne odgovarja za njeno popolno in pravilno delovanje ali varnost le-te. Za opremo odgovarjata najemnik ali proizvajalec opreme.

4. člen

V času trajanja pogodbe o najemu vozila ni možno spremeniti nobene določbe iz pogodbe, razen v primeru, ko je to skupna želja obeh pogodbenih strank. Vse spremembe pogodbe morajo biti opravljene v enaki obliki, kot je sklenjena prvotna pogodba.

14. REŠEVANJE SPOROV

1. člen

Spore, ki bi nastali v zvezi z določili iz pogodbe o najemu stranki rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. KONČNE DOLOČBE

1. člen

Pogodba o najemu vozila je natisnjena in podpisana v dveh izvodih. En podpisan izvod prejme najemnik, enega podpisanega pa obdrži Nomad 2000 d.o.o. Poslovno sodelovanje in najemna pogodba začneta veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Izkušnje zadovoljnih strank

Povpraševanje

Za hitro in ugodno ponudbo nas pokličite:

Najemite svoj kombi v manj kot 3 minutah. Za hitro in ugodno ponudbo pokličite: